Witamy na stronie www.decyzjasrodowiskowa.pl

Codziennie w Polsce rejestrowane jest od kilkudziesięciu do kilkuset wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie określana jako Decyzja środowiskowa lub DŚU) w tym również samych decyzji będących odpowiedzią na ww. wnioski.

Wydawanie tych decyzji dotyczy inwestycji, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycje te podlegają uregulowaniom prawnym – Prawo ochrony środowiska oraz o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. To ta ustawa powoduje, że każda inwestycja, która zakwalifikowana jest do zastosowania przepisów Prawa ochrony środowiska podlega upublicznieniu samego procesu ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Portal te udostępnia właśnie te informacje. Jeśli jesteś zainteresowany przebiegiem procesu uzgadniania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia to tutaj go znajdziesz –  Poniżej kilka ostatnich wydanych wniosków i/lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeśli jesteś zainteresowany szerzą informację poszczególnych pozycji wybierz z „Menu” kategorię „Decyzje środowiskowe„:

28806. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
28805. wniosek i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi"
28804. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wielowariantowe Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami koncepcji budowy obwodnicy Chochołowa wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno użytkowego"
28803. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów żelaznych (złom stalowy) oraz odpadów nieżelaznych (złom metali kolorowych) zlokalizowanego na działce 301/3 obręb Psary
28802. Decyzja Wójta Gminy Psary o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów żelaznych (złom stalowy) oraz zbieraniu odpadów metali nieżelaznych (złom metali kolorowych), zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geod. 301/3 obręb Psary.
28801. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic wraz z uzbrojeniem (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne) pomiędzy drogą wojewódzką nr 527 a ul. Wróblewskiego - IV etap, gmina Morąg.
28800. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji LNG” w miejscowości Czarny Dunajec. "
28799. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą" Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni”
28798. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Zmiana przeznaczenia części hali warsztatowej na lakiernię samochodową przy ul. Potokowej dz. 114/9 obr. 038 w Gdańsku.
28797. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Zmiana przeznaczenia części hali warsztatowej na lakiernię samochodową przy ul. Potokowej dz. 114/9 obr. 038 w Gdańsku.
28796. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża "Wierzowice".
28795. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża "Wierzowice".
28794. Postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku rozbioru i przetwórstwa drobiu, stanowiącego powiększenie działalności istniejącego zakładu ubojni zwierząt rzeźnych, jako dobudowa do istniejącego budynku zakładu „PPHU BIELA” na działkach nr 1352/5 i 1352/7 obr. Stare Bystre, jedn. ewid. Czarny Dunajec wraz z infrastrukturą techniczną"
28793. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przepompowni wspomagającej na kolektorze kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach”
28792. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku rozbioru i przetwórstwa drobiu, stanowiącego powiększenie działalności istniejącego zakładu ubojni zwierząt rzeźnych, jako dobudowa do istniejącego budynku zakładu „PPHU BIELA” na działkach nr 1352/5 i 1352/7 obr. Stare Bystre, jedn. ewid. Czarny Dunajec wraz z infrastrukturą techniczną"

START

Jeśli zajmujesz się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, tworzysz raporty środowiskowe, interesujesz się toczącymi się inwestycjami, które znacząco lub potencjalnie znacząco mogą oddziaływać na środowisko? Tu znajdziesz wszystkie te informacje.

WKRÓTCE

Planujemy uruchomienie "Newslettera". Już wkrótce będziesz mógł otrzymywać wszystkie te informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail.

SONDA

Czy informacje na tej stronie są przydatne?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

SPONSORZY